Author Topic: ประชาชนนับหมื่น เข้าสมัครงานกในงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี  (Read 9 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ประชาชนนับหมื่น เข้าสมัครงานกในงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี
     
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้
ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กรมจัดหางาน อมตะนคร และสถานประกอบการ จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งตำแหน่งว่างงานกว่า 5,500 อัตรา ป้อนเข้าสู่โรงงานในสานการผลิตกว่า 150 บริษัท ทั้งอุตสาหกรรม
เอเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร ขนส่ง ก่อสร้าง เป็นปัจจัยหนุนอีอีซี ตามนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานประกอบการกว่า 150 แห่ง
และสถานศึกษา จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี เพื่อกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวัง
ให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญ คือ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยต้องการให้คนไทยมีงานทำถ้วนหนน้า สร้างอาชีพ สร้างราย
ได้ที่มั่งคมแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระบบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นแรงงาน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำหรับภายใน่ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยงานประกอบด้วย การรับสมัครงานจากนายจ้าง หรือสถานประกอบการ
จำนวน 141 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างวาน 6,132 อัตรา โดยผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานว่าผ่าน QR – Code
การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร้อมก่อนพบนายจ้าง การส่งเสริมการมี
งานทำการให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
ตลอดจนการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการให้ได้รับความเป็นธรรม การประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม การสาธิตอาชีพจากผู้สูงอายุ การให้บริการของกลุ่มจิตอาสา การให้
บริการนวดฝ่าเท้า การแสงดบนเวที การประกวดร้องแพลง การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรแปลงใหญ่ สินค้าจากลุ่ม
Young Smart Famer และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
และรายได้ที่มั่งคงแก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ฐานการพัฒนาที่ยังยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
กระทรวงแรงงานและของังหัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนมีงาทำถ้วนทั่วทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้
สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมนัดพบ
แรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” นับว่าเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงาน

โดยกรมการจัดหางาน บริษัท อมตะ อคร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ และทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทาง
ประชารัฐ การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ
ประเทศต่อไป

จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ และอยู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีโครงการทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง
ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือและทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอก
เขตนิคมอุตสาหกรรมประมาณสองหมื่นแห่ง ทำให้มีความต้องการแรงงานสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก การจัดงาน
มหกรรมนัดพบแรงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมตอประชาชนผู้ต้องการหางานทำต้องการเปลี่ยน
งาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อขยายกิจการ หรือ
ทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้การทำงานเป็น
แบบประชารัฐอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ