Author Topic: สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  (Read 9 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ
ในงานปฐมนิเทศข้าราชการในดครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อ
สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนิน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความเข้มข้น เมื่อผ่าน
การคัดเลือกแล้วนั้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้บรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ในตำแหน่งต่างๆ

และในวันนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มา
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการรับราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมใน
การริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ