Author Topic: ชลบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ  (Read 9 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ในสมัยก่อน ประเทศแถบยุโรปจะถือว่า  วันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้า
เกษตรกรรม จึงจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้การ
ปลูกพืชผลเป็นไปด้วยดี  และรวมถึงขอให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ มีความร่มเย็นเป็นสุข

ส่วนประเทศไทยอุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงาน
ก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรง
งานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐาน
และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะ
กรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนด
ให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรอง
วันที่ 1 พฤษภาคม จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
และในปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้
กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น
วันแรงงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติผู้ใช่แรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศชาติ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการณรงค์
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ผู้ใช้แรงงานเกิดความสมาฉันท์ ความปรองดอง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
และมีความสัมพันธ์อันดีในสถานประกอบกิจการ เป็นการลดความขัดแย้ง สร้างสันติสุขในองค์กร ส่งผลดี
ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดชลบุรี และต่อประเทศชาติ ตอลดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของลูกจ้างให้กินดี อยู่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาขบวนการแรงงานจนเกิดผลดีต่อการพัฒนา
บ้านเมืองต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ของผู้ใช้แรงงาน ประกวดริ้วขบวน การแสดง
ดนตรีของกลุ่มสหภาพแรงงาน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน หน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน และคาราวานสินค้าราคาถูก ซึ่งรางวัลการประกวด
ริ้วขบวน จะมีด้วยกัน 3 รางวัล ได้แก่รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัล
ที่ 3 เงินสด 3,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ