Author Topic: จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (Read 8 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัด
เมืองชลบุรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี
และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี แทนวันที่ 25 มกราคม โดยมีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
และให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักระวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 410 ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรไทยทั้งมวลต่างสำนึก
ในพรมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราช
ศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรม ที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติ
ศาสตร์ตารบจนทุกวันนี้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์
ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพ และฝีพระหัตถ์ในทางการรบ และเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรง
ตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพขับไล่กองทัพพระยาจีนจันตุ จนแตกพ่ายไป ในปีพุทธศักราช
2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคัง ที่ตั้งอยู่บนเขาสูง และได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย จนถึงปี
พุทธศักราช 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทาง
ไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาอิสรภาพที่เมืองแครงว่า “ตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาด
ทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไป” การกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของไทย
หลังจากประกาศอิสรภาพแล้วก็ได้กรีฑาทัพเข้าสู่ชานเมืองหงสาวดี และรวบรวมคนไทยกลับมาได้ อีกทั้งยังสามารถใช้
พระแสงปีนยาวยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกแม่ทัพของพม่าที่ติดตามมาซึ่งนั่งอยู่บนคอช้างจนเสียชีวิต ทำให้ทัพพม่าถอย
กลับไป และพระแสงปืนที่ทรงใช้ในวันนั้นได้ปรากฏนามว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง” ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่จัด
อยู่ในพระแสงอัษฏาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับพระมหากษัตริย์สืบมาจนบัดนี้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีที่เกียงไกลไปทั่วปฐพี คือในวันที่ 18 มกราคม ปีพุทธศักราช 2135
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่
ไพศาลไปทั่วปฐพี ในปีพุทธศักราช 2148 พระเจ้าอังวะมีอำนาจขึ้น กำลังขยายอาณาเขตเข้ามาทางแคว้นไทยใหญ่ สมเด็จ
พระนเรศวรยกทัพไปยังเมืองห้างหลวง และประชวรหนักจนเสด็จสวรรคต เมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148
พระชนมายุ 50 พรรษา อยู่ในราชสมบัติ 15 ปี จนทำให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ