Author Topic: ทส.จัดคายเยาวนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Read 8 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ทส.จัดคายเยาวนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรอยัล คลิปแกรนด์ โอเต็ล
พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชน
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่
24 – 30 เมษายน 2561 โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และได้มาเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดทำโครงการด้านสิ่งแวด
ล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลกต่อไป

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต้อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่นำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุกๆ ด้าน
รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เยาวชน
ในทุกประเทศได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโคว่า ผู้อำนวย
การใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว ในการ
ผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของต้นเองได้อีกด้วย

สำหรับการจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติงานการศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ต่างๆที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมไว้ เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง และกรุงเทพ
มหานคร โดยในวันที่ 25 เมษายน 2561 นำเยาวชนเปิดผ่านในเมืองจังหวัดระยอง ในโครงการ “มหัศจรรย์ป่าชายเลน
ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชาดหาด และปลูกป่าชายเลน

ส่วนวันที่ 26 เมษายน 2561นำเยาวชนศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
การดำน้ำดูปะการัง การเพาะพันธุ์ปะการัง ร่วมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์เต่าทะเล ส่วนวันที่ 27 เมษายน 2561
นำเยาวชนศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และในวันที่ 28 เมษายน 2561
นำเยาวชนศึกษาดูงานการจัดสิ่งแวดล้อมชุมชน เมืองยั่งยืน ณ เทศบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน
ประกอบด้วย ฐานการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน ต้นไม้ใหญ่ในเมือง ฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานศูนย์สงเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่ สำหรับในช่วยบ่ายนำเยาวชนของ
แต่ละประเทศได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์
ออกแบบโครงการ หรือด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์สิ่งปลดล้อมในประเทศของตนเองต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ