Author Topic: ป.ป.ช. จัดทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ  (Read 7 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ป.ป.ช. จัดทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการจัดเก็บแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการ
ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวรัตนา ไศลทอง นักวิจัยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรอบการ
ประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ
งาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
การประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในการนี้ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน 150 คน เข้าทำแบบสำรวจ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและคมโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในจังหวัด และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ