Author Topic: รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์  (Read 42 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน 2561 นั้น ได้ตั้งจุดรวม
จำนวน 27 จุด จุดบริการประชาชน จำนวน 37 จุด และจุดบริการทางน้ำ จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6,504 คน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการของอาชีวะอาสา จำนวน 4 จุด เพื่อเป็นการ
ดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน โดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยม
จุดอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพาทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ้านบึง ส่วนนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ
และนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่เขตอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตร
การเน้นหนักในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561ทั้งในด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ