Author Topic: พิธีมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น  (Read 37 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
พิธีมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดย
ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นพิธีเปิดงาน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561

นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมยอย่องเชิดชู
เกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดยมีความเป็นมา
พอสังเขปดังนี้ การคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนิน
การมาตั้งแต่ปี 2526 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วัฒน
ธรรมจังหวัดชลบุรี หรือโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจนถึงปี 2552 จังหวัด
ชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการต่อในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา 35 ปี โดยประมาณ มีศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 138 คน

และในปีนี้ มีผู้ได้รับศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จำนวน 8 ท่าน โดยแบ่งออกได้ดังนี้
ด้านศิลปินดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ เกตุแก้ว สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นางละเอียด คชวัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง (การดนตรี) และนางประพิมพ์ เอกพจน์ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน)
ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายมาย ไชยนิตย์ สาขานันทนาการ
และ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม นายสมพงษ์ สามารถ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร
และนายนคร วรรัตน์ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการสวัสดิการและธุรกิจชุมชน นายนัชชา ขาวกระจ่าง
สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและบริโภค และสุดท้ายเป็นพระสงฆ์ คือ พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ผู้มีผลงานดีเด่นฯ สาขามนุษยศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี ได้นำโล่ไปถวายท่านที่วัดใหญ่อินทารามต่อไป     

สำหรับศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคลากร ที่สร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากมาย ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษที่ได้สั่งสมมา ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ทำให้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ่น ไม่สูญหายไป
เกิดการสืบสาน ต่อยอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะนำมามอบให้
แก่ทุกท่าน ในวันประชุมศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ในปีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ