Author Topic: จังหวัดชลบุรี จัดงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  (Read 48 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัด
ชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

ตามมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศ
ด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลันพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในนามของข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมกันมาชุมนุม ณ มณฑลพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหา
กษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงประมากกรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงปกแผ่
พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทย และองค์พระผู้ทรงราไชยศวรรยา สืบเนื่องในมหา
จักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรสืบกาลนาน ของพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอภิบาลบันดาลดล ให้พระ
บรมราชวงศ์และพสกนิกรแห่งราชอาณาจักรไทย สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล โดยทั่วกัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการ
แห่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้นสุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา
ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณ อันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบ
กระเทีอน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินใน
รัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม ในส่วนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองปละประชาชนนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์
ชัดว่าการเศรษฐกิจของประเทศในรัชสมัยมั่งคั่งมั่นคงยิ่งกว่ายุคใดๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี
ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวางรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้า
ราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บ
ภาษีอากรทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ สามารถเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นผลให้ชาติไทยคงความเอกราช
อยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ