Author Topic: จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561  (Read 23 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน และได้มอบพิธีประกาศ
เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธ
ศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนด
ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวัน
ข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตร
ยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีได้อ่านพระบรมราโชวาทของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นอ่านคติธรรมจาก สมเด็จพระอริย
วงศษคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสารจาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัน
ข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณให้กับผู้ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานและคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุพจน์ พวงลำใย นายแพทย์เชียวชาญ สังกัด
โรงพยาบาลชลบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การพศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกาชลบุรี เขต1 และ
นายศุภเดข จันทรศิลาพร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการ
ทั้งสี่ราย ได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี
(นายประยุทธ จันทร์โอชา) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นดังกล่าวพบว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้
รับประกาศเกียรติคุณของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2560 จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวันชัย พันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย
ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 นางอรวรรณ เหล่าการีย์ นักวิชาการสาธารณ
สุขชำนาญการสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายวิชิต เหลาทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลุบรี เขต2 นางสุจิตรา สมวาทสรรค์ แทพย์แผนไทยปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี นายนทพล ทรงเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี และนางอรุณี ลาภสิริวงษ์สกุล พนักงานบัตรรายงานโรค ส2 สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ