Author Topic: ชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (Read 24 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ อาคารภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนม์
มายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมี
ต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยและพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา
2 เมษายน 2561 ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่ง
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทรงสนพระทัย
ในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยที่จัดเป็นภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาล

นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภา
กาชาดไทยกำหนด โดยในแต่ละปีนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น นับเป็นแรงจูงใจและ
สร้างความปีติยินดี ภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพื่อมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยเสมอมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ