Author Topic: วัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการอ่านและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  (Read 24 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
วัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการอ่านและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบเกียรติบัตร ให้หน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดชลบุรี และโครงการ
คัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัด
เลือกหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วย
งานต้นแบบการส่งเสนริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านของจังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ห้องสุมดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ห้องสุมดประชาชนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม อำเภอพนัสนิคม ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
อำเภอหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านบึง อำเภอ
บ้านบึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด จากสถานศึกษา
ในระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน เพื่อส่งข้อมูลประวัติและผลงาน
เข้ารับคัดเลือกระดับภาคต่อไป

และผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพัสวี น้อยการ โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เซ็ง พรประภา) และเด็กหญิงสาริศา วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และ
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายฐิติรัตน์ กองอังการ โรงเรียนเกาะโพธิ์ และเด็กชายทรงศักดิ์ จันพิมาย โรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ได้รับการเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกระดับภาคต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ