Author Topic: ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561  (Read 24 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมี
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้ง
ในที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี บริษัท ห้างร้าน และ
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมบริจาคของรางวัล เพื่อใช้ในร้างค้ากาชาด ในงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 จากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 11 เมษายน 2561 กิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมขบวนแห่วัน
สงกรานต์ 13 เมษายน 2561 จากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี รายงาน
เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นสำนักงานสาธารณ
สุขจังหวัดชลบุรี รายงานถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่มีผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนักบ้า พร้อมทั้งเตือนภัยเด็กและเยาวชน เรื่องเด็กจมน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมและ
อากาศร้อน ทำให้เด็กและเยาวชนลงเล่นตามหนอง คลอง บึง จึงยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย และเรื่องสุดท้ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดห้องสมุด
ประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพนัสนิคม   

จากนั้น ในที่ประชุมได้แจ้งรายชื้อผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นางวรรณา ชอบอรัญ สถิติจังหวัด
ระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดชลบุรี แทนนายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ต่อมา นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจังหวัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แทนนางจิตติมา กรีอารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

และสุดท้าย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก
งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี แทนนายอโนทัย จันทร์พูล ลาออกจากราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ