Author Topic: จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561  (Read 21 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ

เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริม
การเกษตร

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ มีเกษตร
กรจากพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียงมารับบริการ กิจกรรมที่นำมาบริการในวันนี้ประกอบด้วย การบริการ
ด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิก
กฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอสัตหีบ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร
ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่างๆ อีกด้วย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต
และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
โดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้า
หน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกร
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้นั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป เช่น หนอนหัวดำมะพร้าว

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่
พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญตาม
นโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการร่วมกันและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

เพราะเกษตรกรที่มารับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และ
ด้านอื่นๆ อีก ซึ่งจะเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล และหากต้องการติดต่องานหลายๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงาน ซึ่ง
ปกติอาจจะต้องไปหลายๆ ที่ เนื่องจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกษตรกร
เดินทางไปไม่สะดวก เพราะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ