Author Topic: กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสะสมคะแนนเพื่อการลงทุน  (Read 104 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสะสมคะแนนเพื่อการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอร์ไทด์ รีสอร์ท บางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สารต่อโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณราการ Energy Points 2 เปิดโอกาสให้ SMEs
ที่พลาดโอกาสจากโครงการแรกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครางการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ Energy Points เป็นการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่ม
จากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนิน
การด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ รับคะแนนที่ 4
(Review Plan Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารนำไปศึกษาและปรับใช้กับ
ตนเองตามความเหมาะสมได้

สำหรับคะแนน Energy Points สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และรับ
เงินสนับสนุนให้การลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 30  ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000
บาทนิติบุคคล และตอนนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการอนรักษ์พลังในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
Energy Points 2 ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการใน 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 และในวันนี้ได้จัดที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีและเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบาย
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรัก์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่สนใจ มาร่วมกันช่วย
ชาติประหยัดพลังาน โดยสามารถเริ่มสะสม Energy Points แบบบูรณราการพร้อมกนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาบันพลัง
งานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยศัพท์ 02-3451252-3 โทรสาร 02-3451258
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมติดตามชมภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เคยร่วมโครงการ
Energy Points และความคืบหน้าโครงการของโครงการ Energy Points แบบบูรณาการได้ที่ facebookfanpage
Energy Points /Line@energypoints และ youtube Energy Points Channel

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ