Author Topic: เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต  (Read 92 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
เปิดงานการจัดงานวักพบญาติใกล้ชิด ณ เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื่องในโอกาสที่เรือจำกลางจังหวัดชลบุรี ได้จัดวันพบญาติใกล้ชิดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561
และระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ใน
ระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดในเรือนจำ เป็นการสร้างความอบอุ่นและ
เข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรืองจำกลางชลบุรี ได้จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต
เพื่อสร้างความอบอุ่นและเข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้อง
ขังที่ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันพบญาติครั้งนี้ มีผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติ จำนวน 1,631 คน ซึ่งผู้ต้องขังมี
ทั้งหมด จำนวน 6,497 คน และมีญาติที่ขอเข้าพบจำนวน 7,000 คน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าว ทั้งการให้การศึกษา อบรม
พัฒนาจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม และพึ่งตน
เองหาเลี้ยงครองครัวได้อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่เรือนจำกลางชลบุรี จัดงานวันพบญาติ นับเป็น
โอกาสดีแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้พบญาติ ซึ่งเป็นการนำสถาบันทางครอบครัว มาช่วยฟื้นฟู แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดกับญาติ เกิดความรักและความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเกิดขวัญและกำลังใจ
เกิดการปรับเปลี่ยนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และนำวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษา
เรียนรู้ระหว่างต้องทา ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และน้อมนำแนวพระ
ราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จัดพอประมาณ มีเหตุผล หมั่น
ศึกษาหาความรู้เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้รักสามัคคี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันอดทน ก็ส่งผลให้ทุก
คนมีชีวิตส่วนตน และครอบครัวที่มีความผาสุกอย่าง ยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ