Author Topic: กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ (ภาพประกอบ 8 ภาพ)  (Read 77 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน
กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 66 พรรษา ณ ห้องเทา –ทอง 1 ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการดรงแรงเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัด
ชลบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5
เพื่อส่งเสริมการทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และ
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำความดีตอบแทน
สังคม คาดว่าจะได้รับปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี ซึ่งกองทุนจะมอบให้แก่สภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาด
แคลนต่อไป

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริพระชนมพรรษา 66 พรรษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดโครงการ กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพาะปัจจุบันสถิติของผู้
บริจาคโลหิตมีน้อยลง แต่มีผู้ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ต้องประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มาบริจาคโลหิตกันมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์
ต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ