Author Topic: วัฒนธรรมชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2561  (Read 128 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
วัฒนธรรมชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

ตามที่มีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้สภา
วัฒนธรรมทุกระดับ ต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงผลงาน งบดุล แผน
งานประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมทราบ และมีสมาชิกสภาวัฒนธรรม มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะ
เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักโครงการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันนี้ เพื่อการแถลงผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดในปี
งบประมาณ 2560 การบรรยายเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม การประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
จังหวัด จำนวน  50 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 312 คน

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภาวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีกฎหมาย
รองรับมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพลังสำคัญต่อการดำเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย

สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอให้สมาชิกสภาวัฒนธรรม นำความรู้ และนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้าน
วัฒนธรรมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่อย่างยังยืนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ