Author Topic: จังหวัดชลบุรีพาผู้พิการ-ผู้สูงอายุเข้าชมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว  (Read 192 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
จังหวัดชลบุรี พาผู้พิการ-ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย พร้อมด้วยนางสุภาพพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นาย
อำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายจิตอาสา นำผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว  ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธารกุล
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหา
กษัตริย์กับประชาชน โดยจะทรงนำรายได้ในการจัดงานไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัด
ชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” โดยนำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 80 คน จากสถานคุ้มครองและพัฒนา คนพิการการุณยเวศน์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง
อายุบ้านบางละมุง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอลิม และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 12 จังหวัดชลบุรี ที่ไม่มีศักย
ภาพในการเดินทางไปชมงานด้วยตัวเองที่เข้าชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ