Author Topic: ชลบุรี จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ  (Read 156 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ
« on: มีนาคม 06, 2018, 02:20:26 PM »
ชลบุรี จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สำหรับ
สหกรณ์ไทยได้ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศ
คือ เกษตรกรรม เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบท
มาสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้น
ประชากรส่วนใหญ่ 85 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสิน
จากพ่อค้านายทุน ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้ชาวไร่ชาวนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรก
การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัด ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นกำเนิด
สหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย ต่อมาได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ พ้น
จากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลดี ในการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบันมีสหกรณ์ จำนวนมากกว่า 7,000 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 11.44 ล้านคน

นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สหกรณ์เป็นระบบที่ยึดมั่นอุดมการณ์การช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ในทุกเรื่อง เป็นเครื่องมือ
ของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอยู่ดี กินดี มีสุขของปะชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่ง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประทศ จน
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด การ
ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็น
ลำดับแรก มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผล ประเมินความคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่ง
เสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยภาครัฐในฐานะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องเป็นบุคลากรผู้ที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการ สามารถให้คำแนะนำ ประสาน
ความร่วมมือ รวมคิด วิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี ส่วนทางด้านขบวนการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ภาคการ
เกษตรและนอกภาคการเกษตรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางธุรกิจ
ต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้น ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความเป็นองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบ
ของสหกรณ์ให้ได้ต่อไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ภุมภาพันธ์ 2459 ณ จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั้งปัจจุบัน ตลอดเวลา 102 ปี
ระบบสหกรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุก
สาขาอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิต
และการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์ได้มาพบปะ
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขวนการ
สหกรณ์ต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์และร่วมมือ
กันในมิติที่กว้างขวางขึ้นไปอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ