Author Topic: ชลบุรี จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018  (Read 153 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมีความโดดเด่นทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้แก่ จักสานพนัสนิคม ครกหินอ่างศิลา และ
สับประรดศรีราชา ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications)
ของจังหวัด และงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ได้รวบรวมความ
โดดเด่นของจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ มาไว้ภายงาน ดังนั้น ถือเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพของ
จังหวัดชลบุรีให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  มหกรรมงานแสดงและจำหน่าย
สินค้า จังหวัดชลบุรี Chonburi Expo 2018 Freshness of The East ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาดสินค้า บริการปละท่องเที่ยวชลบุรีสู่สากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสิงเสริม เชื่อมโยง และขยายช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเชื่องโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่องทางการ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ เป็นการร้อยเรียงเรื่องราว
จังหวัดชลบุรี ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือ GI (Geographical Indications) ของจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม (ตลาดชุมจีนโบราณ
ชากแง้ว ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดน้ำ 4 ภาค) ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ส่วนโซนที่ 2 เป็น
งานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนน 152 บูธ ประกอบด้วย สินค้าจาด SMEs สินค้าเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้า OTOP ส่วนโซนที่ 3 เป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที
โดยนักร้องและศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกวัน และโซนที่ 4 โซนสุดท้ายเป็นการจัดซุ้มโต๊ะไว้รับ
ประทานอาหาร ซึ่งจัดไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมงาน อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่าย
สินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขาย การตลาดของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวชลบุรี นักท่องเที่ยว รู้จักสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของจังหวัด
ชลบุรีมากยิ่งขึ้น ในแง่ของด้านการผลิตสินค้าการท่องเที่ยว การลงทุน ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึง
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อ
บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ