Author Topic: ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน  (Read 229 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน

ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
หลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ อาคารกีรติ
สิริโยธิน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบานสำคัญเร่งด่วนสร้างความเชื่อมั่นแห่งรัฐในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะสถานบันเทิง สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ
และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายอภิชาต นิลสลับ ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลลุรี มีสมาชิก
จำนวน 165 นาย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมของกำลังพล
เช่น การตั้งด่านตรวจค้น การควบคุมฝูงชน การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอำนวย
ความสะดวกการจราจร และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

สำหรับการฝึกอบรมทบทวนในวันนี้ มีผู้เจ้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 นาย โดยฝึกอบรมตั้งแต่
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วัน 2 คืน โดยได้รับความนุเคราะห์จากมณฑลทหารบกที่ 14 ใช้อาคาร
สถานที่ฝึกอบรมและครูปกครอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และโรง
พยาบาลชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีสามชิกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังพล
สำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง และยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ชลบุรี มีความห่วงใยกำลังพล ต้องการให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ขอให้ท่านมีความตั้งใจ ใส่ใจในการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญและเชียวชาญ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยครูฝึกและวิทยากรได้นำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ และประสบการณ์การทำ
งานมาถ่ายทอดให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ