ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี > ข่าวสารประชาสัมพันธ์.....จังหวัดชลบุรี

สำนักพุทธชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2561

(1/1)

sattahipbeach:
สำนักพุทธชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สมัครบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำ
ศีลธรรม” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายสุรยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาอโศก
ผู้นำศีลธรรม” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ หอ
ประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้

1.พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบางละมุง
และอาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ในการนี้สำนักงาน
พระพุทธศาสนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในที่ประชุมมีมติคัด
เลือกพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบาง
ละมุง เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัคร ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก คณะ
กรรมการฯ ขอให้จังหวัดชลบุรีออกใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version