Author Topic: ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561  (Read 200 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561
     
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาว
ชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม

พร้อมด้วยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายภวัต เลิศมุกดา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุม
แต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง  โดยเริ่มที่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ได้อันเชิญ
นพปฏถสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ไปประดิษฐานที่วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ที่หนึ่งของเดือน ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ส่วน
เรื่องต่อมาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รายงานความคืบหน้าการเปิด
ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี-พัทยา จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาฯการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้ชี้แจ้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา
ซึ่งในขณะนี้ได้ศึกษาโครงการและได้เตรียมวางแผนงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จากนั้นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ชี้แจงโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีราย
ได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบราราชินีนาถ ในรัฐกาลที่9 เป็นประจำทุก
วันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดขึ้น ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้า
พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

จากนั้นศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมเกษตรกรรมครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้น นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง ขอเชิญเที่ยว
งานนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
จากนั้นมณฑลทหารบกที่ 14 โดยพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น สถานที่สำคัญ เมือง
ท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มรถรับจ้าง และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อย จาก
นั้นนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้นำกิจกรรมเด่นของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่นายถาวร วัฒนกุล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี แทนนายชาญณงค์ สุหงษา
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัด
ชลบุรี แทน ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางดวงสุดา เมืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชลบุรี แทนนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชา
การ 3 นายอัครเดช เรียนหิน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดชลบุรี แทนนายวัฒนา มังธิสาร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 แทนนางดวงสุดา เมืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
สรรพสามิตพื้นทีเพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี1 แทนนางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสุดท้าย นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพสามิต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี2 แทนนางสุรีย์ ศรีสุข ย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 กรมสรรพสามิต   

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ