Author Topic: กาชาดจังหวัดชลบุรี ดำเนินการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  (Read 216 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
กาชาดจังหวัดชลบุรี ดำเนินการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

กาชาดจังหวัดชลบุรี จัดการดำเนินการเลือกและแต่ตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่
     
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
       
เนื่องจากกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ขึ้น จำนวน 14 คน
(วาระ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภากาชาดไทย
       
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
งานจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงรูปแบบการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกที่มาร่วมงานในวันนี้ ประมาณ 250 คน ซึ่งมี
สมาชิกเสนอชื่อจำนวน 18 คน จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เหลือ 14 คน โดยมีนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี เป็นคนลงคะแนนคนสุดท้าย หลังลงคะแนนเสร็จแล้วได้นับคะแนนเพื่อได้กรรมการกาชาดจังหวัด
ชลบุรีชุดใหม่ 14 คน จากนั้นสภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
แล้วให้สภากาชาดไทยแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ