ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี > ข่าวสารประชาสัมพันธ์.....จังหวัดชลบุรี

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

(1/1)

sattahipbeach:
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
     
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีประเด็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนจัด
การสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการบุกรุกทลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
     
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 5 จังหวัด เริ่มที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม เสนอแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC จากนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 รายงานสถานการณ์มลพิษใน
พื้นที่ภาคตะวันออก และกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานศูนย์ควบคุมมลพิษภาคตะวันออก (ระยอง) ส่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 จังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงปัญหา
สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าที่แต่ละจังหวัดนะเสนอคณะรัฐมนตรี

จากนั้นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสุดท้าย
ด้านทรัพยากรน้ำ ได้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้เสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาลเขต ได้เสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
     
ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC แล้ว ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการแก้
ไขปัญหาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version