Author Topic: พิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก ครั้งที่ 3  (Read 164 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
พิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก ครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3
       
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3 ของศูนย์การ
เรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
         
ตามที่เด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานานหรือเป็นระยะๆอย่าง
ต่อเนื่อง จากโรคเรื้อรังต่างๆผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่
ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการบำบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้
หมดกำลังใจและผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดความอ่อนแอ  หวาดกลัว  ซึมเศร้า สับสน วุ่นวาย  เบื่อ
หน่ายกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อสภาพ
ความเจ็บป่วยของตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก

เหตุดังกล่าวจึงได้มีการจัดทำโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรักเพื่อเป็นแนวทางช่วยเยียวยาทางด้าน
จิตใจให้กับเด็กเจ็บป่วยและผู้ปกครองมีกำลังใจต่อสู้โรคภัยโดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 

โดยดำเนินมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่1 ใช้หลักสูตร “2 วันแห่งการตื่นรู้ ก้าวสู่หัวใจโพธิสัตว์”
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ส่วนครั้งที่ 2 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่2”วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 3 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่ 3”ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น ไทย มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและ
ผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี2.เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยผู้ปกครองได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มอีกด้วย
       
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อให้เราทุกคน ทุกๆฝ่ายได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของลูกๆเด็กป่วยและผู้ปกครองทั้งหลาย ว่าเขาเหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บ
ปวดอันเนื่องมาจากการบาบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจ เกิดความอ่อนแอ หวาดกลัว
ซึมเศร้า ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทาให้ลูกๆเด็กป่วย ผู้ปกครองได้มีกาลังใจ ช่วยเยียวยาทางจิตใจ สร้าง
ความเข้มแข็ง ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทาให้เด็กป่วยและผู้ปกครองเผชิญต่อโรคร้ายได้อย่างมีสติ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ