Author Topic: ชาวชลบุรี พร้อมรับหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่  (Read 197 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชาวชลบุรี พร้อมรับหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่
         
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี และในวันนี้จังหวัดชลบุรี ได้รายงานรายชื่อผู้
บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เริ่มที่นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี แทนนายธนิต สุขมาลี กลับไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
       
นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดชลบุรี แทน
นายประทีป หนูวรรณะ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
       
นายเต็ม เสืออ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
แทนนายวสันต์ นาวเหนียว เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
       
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 แทนนาย
ธานินทร์ ชลจิตต์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
     
นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ย้าย
มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี   
แทนนายทองจริง ศิริไพบูลย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี
       
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี แทนนายธวัช เบญจาทิกุล ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
       
นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ย้ายมารักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน แทนนางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวย
การวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
       
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดชลบุรี แทน
นายบัญชา สุขแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง กรมประมง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ