Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี  (Read 185 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี ปี 2560
       
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
         
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่งานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการให้จังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือก
บุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดละ 2 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับ
สนุนการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560 ของสมาคมผู้อาสาสมัคราและช่วยการศึกษา นั้น
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ของจังหวัดชลบุรี และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี
2560 ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้ 1.นายทุนทร ธัญญวัฒนกุล 2.นายมานพ ประกอบธรรม
       
นอกจากนี้ ในการประชุมของคระกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ของจังหวัดชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน ให้นายปรีชา มงคลทรัพย์ และนายยอม ทานนท์ เป็นบุคคล
ที่สมควรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล
“พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี ปี 2560” ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ