Author Topic: สำนักนายก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  (Read 190 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
สำนักนายก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
         
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมเจตบอลรูม
โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และได้รับ
เกียรติจากนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่งานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
งานจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับผู้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลไก
การมีส่นร่วมของประชาชนอีกด้วย
         
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กลำกการมีส่วนร่วมของประชาชน ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธี
การการมีส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ร่วมทั้งเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างภาครัฐและหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีในวันนี้ และครั้งที่2 จัดขึ้น
ในพื้นที่จุงหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
       
นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีระเบียบเปิดรับฟังความคิดของ
ประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีผลบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2548 เป็นต้นมา โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นใดของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องเผยแพร่ข้อมูลและ หรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และกำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนำหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       
สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
องค์การบริหารส่วนจัหววัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ซึ่งในช่วงเช้า เป็นการอภิปราย ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง”การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548” โดยผู้แทนศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี และเรื่อง “หลังการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการการมีส่นวร่วมของประชาชนกับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน”
โดยนายวีระ หลังสัจจะโชค อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนในช่วงบ่าย เป็นประชุมแบบแบ่ง
กลุ่มย่อยเพื่อตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเป็นในประเด็น 2 ประเด็นดังนี้ 1.การเข้าถึงการใช้ประโยชน์
เว็บไซต์การรับฟัความคิดเห็ฯของปรชาชน ที่ www.publicconsultation.opm.go.th ส่วรประเด็นที่2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ส.2548 โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากกรณีตัวอย่างโครงการที่ส่นราชการมีข้อหารือ และขอรับคำปรึกษา จากสำนังานปลัดสำนักงานนายกรรัฐมนตรีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ