Author Topic: อุตสาหกรรม จัดโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน  (Read 190 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
อุตสาหกรรม จัดโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน

อุตสาหกรรม จัดโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
       
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบจักรยาน จำนวน 220 คัน ตามโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียน
ขาดแคลน”  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเมืองชลบุรี
     
เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิพัฒนา
สภาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครง
การ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” เพื่อสังคม สำหรับสภาอุตสาห
กรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถ
จักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสได้ยืมเรียน โดยจะมอบผ่านโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี 2559 - 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,000 คัน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนและบ้านอยู่ห่างไกล
โรงเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกขึ้น
       
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ  ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อ
เฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ โครงการ “มอบจักรยาน 7,000  คัน ปันรัก...สู่โรงเรียน
ขาดแคลน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้าน
อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อ
นักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้
อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยร่วมบริจาคเงิน
สนับสนุนโครงการโดยนำเงินไปจัดซื้อรถจักรยานเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 220 คัน
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต มามอบเพื่อไปมอบให้กับนักเรียนต่อไป 
       
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน
ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”  เป็นเสมือนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสที่ดีให้
กับเด็กนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนสอนในเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างคุณครู และนักเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป
อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับโรงเรียน
ในจังหวัดชลบุรีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ