Author Topic: เทคนิคชลบุรี จัดกิจกรรม อาชีวะโชว์พราว 4.0  (Read 183 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
เทคนิคชลบุรี จัดกิจกรรม อาชีวะโชว์พราว 4.0
       
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ
       
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และเครือข่ายเยาวชน “โคตรอินดี้” จัดงานมหกรรม อาชีวะโชว์พราว 4.0 ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับที่ 31
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์ และนักส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในระดับอาชีวศึกษา บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ สนับสนุนให้เด็กอาชีวะ สร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพรในโลก
ออนไลน์ จุดประกายให้เด็กอาชีวะได้แสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มีคิดทำ
ประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม และเพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง
ซึ่งโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 เป็นการตั้งใจให้สถาบันศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ได้มีการตื่นตัวของเด็กอาชีวะศึกษาต่อไป
       
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนโชว์ของ เป็นโซนที่จัดการ
แสดงผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โซนโชว์เฮลท์
เป็นโซนเพื่อสุขภาพ คุณหมอและพยาบาลจะทำการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขลักษณะนิสัย ให้กับนักเรียน
นักศึกษา และโซนสุดท้ายเป็นโซนโชว์กึ๋น จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมของคน
ที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การศึกษาเรื่องเพศ และการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่าง
นักเรียน นักศึกษากับวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ
       
นอกจากนี้ ภายในงานได้ให้สถาบันศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
มาจัดแสดง เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความสามารถของเพื่อนต่างสถานศึกษา
อีกด้วย อีกทั้งยังได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ คือ การแข่งขันเครื่องยนต์เล็ก และการแข่งขันจักรยาน
ยนต์อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ