Author Topic: ชลบุรี จัดแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์  (Read 189 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์

ชลบุรี จัดแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5
       
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์”  ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5  พร้อมด้วย
พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์  ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายพงษ์พันธ์  ยมมาศ 
นายอำเภอสัตหีบ นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์
จังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรม พระพุทธรูปแกะสลัก
หน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา
เขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.3)และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  เตรียม
จัดงานประเพณี “แห่โคม ชมพระฉาย  สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า – เขาชีจรรย์  ครั้งที่ 5 ณ บริเวณมณฑล
พิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 นี้
         
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เปิดเผยว่า
งานเทศกาล "แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์" ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์ เป็นงานประเพณีเพื่อสักการบูชา
พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะ
สลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2560 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 5  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการรำลึก
ถึงวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับ
การน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ณ หน้าผาเขาชีจรรย์  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 
และเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

โดยจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
       
ด้าน พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์  ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์  กล่าวว่า งานเทศกาล
“แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์  จัดขึ้นเป็นงานประเพณีของทุกปี เพื่อส่งเสริมงาน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามฯ จ.ชลบุรี

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
       
สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายแล้ว  ยังมีมหรสพ
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พุ่งหอกกบิลพัท โดยครูโขนและนักแสดงกว่า 100 คน
นับเป็นโขนกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ในเวลา 17.00 น. จะมีการบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
การแสดงระบําเทพบันเทิง และการแสดงหนังใหญ่  ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  สาธิตการสร้าง
งานสร้างอาชีพ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักแสดงท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอดวัน
       
สำหรับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร ให้ชื่อว่า “พระพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา”  วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัย
ผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดย
รอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ