Author Topic: PEA จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  (Read 225 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
PEA จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
       
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี
       
ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน
ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเพียงสำพัง
ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสาบบนเสาไฟฟ้า
แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น

โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดี่ยวกันทั้งประเทศ
       
สำหรับในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอ
ความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งยังให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อีกด้วย
         
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาระดับชาติปัญหาหนึ่ง  จึงต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งส่วนราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยขอให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ตามแผน
ปฏิบัติการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก
ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการ (Kick off) อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 74 จังหวัด
               
สำหรับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ผมหวังว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี สำหรับการลื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสาร
ทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต และของให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้แล้วเสร็จสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และขยาย
ผลการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆในปีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ