Author Topic: จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดภาคตะวันออก เตรียมจัดงานมหกรรมอีอีซีไอแฟร์  (Read 194 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดภาคตะวันออก เตรียมจัดงานมหกรรมอีอีซีไอแฟร์
       
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก พร้อม
ปาฐกถาเรื่องแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา
รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากนั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของ สทอภ. กับการพัฒนา EEC และภาคตะวันออก หลังการ
บรรยายได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่าง
วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
         
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร
สนเทศ (สทอภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC ใน 3 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

โดยมีพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมาย
และกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ
Aerospace ดังนั้น การจัดงานมหกรรม EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิดการแลก
เปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและกิจ
กรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ โครงการอาชีวะสร้าง
ชาติเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

และมีน้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน, พิธีเปิด GNSS Innovation Center เพื่อเป็น
การตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้งการสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยความ
แม่นยำสูงนิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต, กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด
ครั้งที่ 2, การสัมมนาผู้นำชุมชน, การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
EECi, การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ
กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่
ของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยตลอด 4 วันนี้ ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ EECi
จะรู้จักและเข้าใจกรอบการทำงานของ EECi ในด้านต่างๆ สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับ
การสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมจัดงานและ
นำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีโอกาสในการ
พบปะพูดคุย เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคตต่อไป
         
อย่างไรก็ตาม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อยู่ในความรับผิดชอบของจิสด้า และมีเป้า
หมายที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งอยู่ภายในอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ