Author Topic: ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  (Read 190 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
     
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง
ขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรขอพระองค์
ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศสืบมา
       
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมินทรามหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่า
ความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรขอพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศจวบจนปัจจุบัน
       
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัคร
ฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีจิตปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่
พสกนิกรชาไทยทั้งมวล ต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
ตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทั้งทุก
ภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะ
อุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่ง
รวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม
และพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ