Author Topic: ชลบุรี จัดงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  (Read 164 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดชลบุรี
ณ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้กำหนดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่
25 – 29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาด
ไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้
       
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะทำงานจัดนิทรรศการ เนื่องในพิธีวาง
ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ของจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อ
ประโยชน์สุดของปวงชนชาวไทยและเพื่อเผยแพร่แนวคิดและคำสอนของพระองค์ ให้เป็นที่รับรู้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และเข้าชมพระ
เมรุมาศจำลอง โดยภายในนิทรรศการจะประกอบด้วยการแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ การเสด็จมาประกอบ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และป่าชายเลน พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์
นิทรรศการกลางแจ้งเรื่องฝนหลวง และพระอัจฉริยภาพด้านการทรงเรือไปอีกด้วย
       
สำหรับกิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนิทรรศการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา หอสมุดแห่งชาติ
ชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โครงการชลประทาน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่2 (ศรีราชา) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเข้าซีโอน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 18 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
       
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง
ได้มีประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาว
ต่างชาติทั่วโลก
       
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จขึ้งครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2489
เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชนชาวไทยและ
ความเจริญของประเทศชาติสมดังพระราชปณิธานที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่คำสอนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ