Author Topic: สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ  (Read 220 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
ภาคตะวันออก ในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
           
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงาน
จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของ
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
         
นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พร้อมด้วย
คณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด

โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด ภาคตะวันออก และข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา
เฉพาะกิจร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
       
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บ
ขยะคูคลองปรับภูมิทัศน์คลองส้มป่อย ซอยสุโขทัยซอย 9 หน้าพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ครั้งที่ 2 ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดต่าง ๆ
         
สำหรับจังหวัดชลบุรี มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 76,647 คน แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์
15,148 คน 2.งานโยธา 3,688 คน 3.งานบริการประชาชน 37,592 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 4,647 คน
5.งานประชาสัมพันธ์ 5,212 คน 6.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 1,782 คน 7.งานแพทย์ 5,741
คน 8.งานจราจร 2,837 คน ส่วนความคืบหน้า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดชลบุรี ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งสวนดอกไม้รอบพระเมรุมาศ จะมีการ
ประดับตกแต่งให้สวยงาม สมพระเกียรติ โดยจะเน้นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองประดับพระเมรุมาศ ซึ่งสีเหลืองเป็น
สีประจำรัชกาลที่ 9

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว..ปริญญา/ข่าว/ภาพ