Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ  (Read 209 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปร
มินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
         
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจและความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย โดยเปิดรับ
สมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60 นั้น
       
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้อง 606 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธี
มอบสิ่งของพระราชทานให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศและในต่างประเทศ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจโดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท
ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการ
ประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัว
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อ
ยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรรับเยาวชนที่อายุไม่เกิด 17 ปี เพื่อให้จิต
อาสาเฉพาะกิจทุกคนนำไปให้ใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี ให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อนำ
ความรักสมัครสามนสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อรพะราชดำริของโครงการจิตอาสาร “เราทำความ
ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้มาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 76,677 คน และในวันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธี
การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวก
แก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเยาวชนที่อายไม่เกิน 17 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ให้กับนาย
อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ