Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง  (Read 227 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง
       
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
บำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง จังหวัดชลบุรี ณ พระเมรุ
มาศฯจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
       
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศฯจำลอง
เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่9  ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 76 แห่ง
(จังหวัดละ 1 แห่ง) และกรุงเพทมหานครและปริมณฑลจำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 85 แห่ง และใน
แบบก่อสร้างได้กำหนดให้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่อประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง
         
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้สำรวจพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง
พระเมรุมาฯจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบัดนี้ได้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้น
ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง
จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู่ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ
มีพระราชสิทธิวิมล (เอนก านิสฺสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดเทียน
บูชาเครื่องบวงสรวง จากนั้นพราหมณ์หลวง อ่านโองการบวงสรวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการประกอบ
พิธีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ บริเวณพระเมรุมาศฯจำลอง จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ และกราบที่หน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ เสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ