Author Topic: พิธีมอบรางวัล โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  (Read 236 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
พิธีมอบรางวัล โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
         
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นผู้มอบรางวัล ในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ณ ห้องประชุม
ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
         
นายอโนทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะผู้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
ความปลอดภัยตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และตามแนวทาง
การรับรองตนเองให้ได้มาตรฐานสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยยึดมั่นการลด
การใช้สารเคมี จำกัดการใช้สารเคมี หรือปฏิเสธการใช้สารเคมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งร้านอาหารจัดเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตและผู้
จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารส่งผ่านไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารที่บริโภคจากร้านอาหาร
       
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมง
จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q เพื่อส่งเสริม
แหล่งจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพหรือสินค้า Q กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายในโครงการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมาก
ขึ้น และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

โดยในปี 2560 มีร้านค้าและร้านอาหารที่ได้รับการรับรองในจังหวัดชลบุรีดังนี้ ร้านจำหน่ายสินค้า Q
จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านค้าในตลาดนัดรถไฟ ซอย 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 3 ร้าน ส่วนร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนำดี
เป็นตุ๋น (เจ้จู) ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี และร้าน เดอะร๊อค ตำบลหนอนนาง
อำเภอพนัสนิคม 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ