Author Topic: ชลบุรี จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี  (Read 200 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบปี
พ.ศ.2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี เป้นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมชนาดใหญ่ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตวสหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่งอจากได้มีการลงทุนอุต
สาหกรรมชนาดใหญ่ และเป้ฯอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
ที่มีเชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่นพัทยาและบางแสนเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด
อ้อย และยังเป็นศูนย์กลางทางการ การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีที่พักโรงแรม ขนาดใหญ่เหมาะ
แก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
     
นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้สำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ.2502 กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำขอ
งบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการ พ.ศ.2551 เน้นการทำงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
ผ่านกลไกการบริหารทุกระดับ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) โดย
เน้นทกงานแบบเครือขายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีกำหนด
จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดภายในเดือนกันยายน 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายในเดือนตุลาคม
2560 นี้ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ซี่งมีนายกรัฐมาตรีเป็นประธานได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560 – 2564 โดยเน้น
ทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป
     
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศมีศักยภาพโดดเด่น เช่น แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท่าเรือระดับโลก ท่าอากาศยานนานานชาติ เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐ
กิจกับทุกภูมิภาคทั่วโลก ในขณะเดี่ยวกันท่ามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาด้านสังคม
ที่ซับซ้อนหลากหลายอีกด้วย
     
นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี อยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นความคาดหวัง
ของรัฐบาลให้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีแห่งนี้ระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาของจังหวัดชลบุรีและขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีให้เจริญมั่งคง ในทุกๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่งคง ตอบโจทย์ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ