Author Topic: ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว  (Read 203 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว
     
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว
ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ
     
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผนึกกำลัง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะ
มูลฝอย และแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้า
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
       
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชาย
หาดของประเทศไทย เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจการท่อง
เที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างราย
ได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย

โดยเฉพาะด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย และสถาน
ประกอบการ ในขณะที่ระบบการจัดการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยว
หลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาด และมีขยะมูลฝอยในทะเลและชายหาด กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 3
จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)
โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน
       
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและ
ขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยอาศัยการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ
ดำเนินกิจกรรมสำคัญ

ได้แก่ 1. การให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2. การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ
เสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของตนเอง
     
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมี
แนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และ
แนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วน
ร่วมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวให้กลับมาใสสะอาด เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วม จำนวน
ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ