Author Topic: ส.ปชส. ชลบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Read 195 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายบำรุง เนียมนาถ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำหนดจัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับเขต
และระดับจังหวัด รวม 85 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายแกนนำทั้งสิ้น 8,400 คน ซึ่งได้รับการสนับ
สนุนงบประมาณจาก สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กล่าวว่า กรมประชาชนสัมพันธ์ ได้มอบ
หมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลัง
ประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดขึ้น ระหว่างวันที่
28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักจัดราย
การวิทยุกระจายเสียง อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้นำชุมชนผู้ดำเนินการ
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน

ส่วนในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นการศึกษาดูงานที่ศูนย์วัฒนาธรรม บ้านร้อยเสา ตั้งอยู่ในตำบล
ตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่อาชีพหลักดั้งเดิมของชุมชนคนตะเคียนเตี้ย ก็คือทำ
สวนมะพร้าว และก็ยังเป็นอยู่ในวันนี้ ควบคู่ไปกับการเกษตรอื่นๆ วิถีของชาวบ้านยังเป็นชนบท ธรรมชาติ
และอากาศยังบริสุทธิ์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ชาวชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จึงรวมตัวกันเพื่อผลักดันพื้นที่หมู่บ้าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชน
โดยใช้ บ้าน 100 เสา ของคุณยายทรัพย์ และคุณยายสิน ประกอบธรรม เป็นจุดเริ่มต้นดำเนินการ
พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายเป็นการจัดเวทีสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัด และ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี เป็นต้น   

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีความประสงค์จะอัญเชิญศาสตร์
พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขัลเคลื่อนการพัฒนาในภาคการศึกษา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคธุรกิจ บริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
การรายย่อย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความมั่นคง โดยใช้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์เป็นกลไกการบูรณาการ
กับพลังประชาชนในรูปแบบประชารัฐ เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับประเทศ ระดับเขต
และระดับจังหวัดต่อไป

นายบำรุง เนียมนาถ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วีชาการและ
ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั้ง
ประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเรามีพลังที่เป็นกลไกหลักในการตอบสนองนโยบายและงานสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วประเทศมีความรู้ความใจในหลักการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องควบคู้กันไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ