Author Topic: ชลบุรี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  (Read 193 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลหนองชาก
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายวรานนท์ ยิ้มมงคล
ปลัดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานเปิดโครงการ “จังหวัดชลบุรียิ้มเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบล
หนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นาย
อำเภอบ้านบึง ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอ
บ้านบึง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นประจำโดยออกให้บริการไปยังพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทุก
ตำบล หมู่บ้าน หมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชา
ชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้รับบริการในทุก ๆ ด้านจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงาน
ส่วนราชการได้มีการบูรณาการร่วมกันในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานรัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และที่สำคัญ
ข้าราชการรัฐที่มีส่วนร่วมในโครงการจะได้ร่วมกันสร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของ
แผ่นดิน ภาย ในงานเป็นกิจกรรมออกหน่วยบริการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานกาชาด
จังหวัดชลบุรี ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค แว่นตา และชุดนักเรียน มอบให้กับผู้สูงอายุ และนักเรียน
ที่ยากจน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเกษตรเคลื่อนที่ โรงเรียนสารพัดช่างมาตัดผม
ฟรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังมีอีกหลายหน่วยที่คอยให้บริหารประชาชน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ