Author Topic: ครบรอบปีที่ 84 วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 14  (Read 184 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ครบรอบปีที่ 84 วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 14
     
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีวัน
สถาปนามณฑลทหารบกที่14 ครบรอบปีที่ 84 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี

พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค2 ตำรวจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และชมรมต่างๆ มาร่วมงาน
วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 14 ครบรอบปีที่ 84 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี

สำหรับประวัติมณฑลทหารบกที่14 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมเป็น
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทราที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายศรีโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจ ให้การสนับสนุน
ทางด้านธุรการ และการส่งกำลังบำรุง ให้กับ ช.พัน2 รอ. ต่อมาย้ายเข้ามาตั้งแห่งใหม่ที่ค่าย กิติตขจร อำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2513 เพื่อสนับสนุน กรมทหารราบที่ 21
รักษาพระองค์ฯ อีกหน่วยหนึ่ง

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดทหารบกชลบุรี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 130
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2515 จึงได้ถือเอาวันที่ 3 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนา จังหวัดทหารบกชลบุรี
ต่อมาทหารบกได้ขยายอัตรา จังหวัดทหารบกชลบุรี และให้ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชลบุรี มียศเป็นพลตรี
จนกระทั้งในปี 2524 ได้มี กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524) ได้จัดจากการเป็นหน่วยขึ้นตรง ของมณฑล
ทหารบกที่ 2 มาเป็นหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่1 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด จากนั้นได้แปรสภาพเป็นมณฑลทหารบกที่14 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2533
จึงได้ถือเอาวันที่ 14 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ