Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (Read 193 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ชลบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
       
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พ.อ.พิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยคณะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน  นักศึกษา
พ่อค้า ประชาชน ในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มี
คุณค่าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจและให้ประชาชนเห็นความ
สำคัญถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำจืดระยอง โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ ได้ร่วมกัน คัดเลือกอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีสภาพเหมาะสม กับการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
รวม 200 คน
       
พ.อ.พิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจ ใน
การเสด็จทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอยู่เนืองนิจ อันเป็นการช่วยฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศน์ และเป็นการขยายพันธุ์สัตว์
น้ำที่เป็นแหล่งเพิ่มอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ ที่ทรงปฏิบัติ
อย่างมากมาย ล้วนจารึกในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
   
สำหรับกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง กิจกรรมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสรวมพลังเพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ