Author Topic: กอ.รมน. จัดอบรมปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรม  (Read 196 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
กอ.รมน. จัดอบรมปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรม
     
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พันเอก (พิเศษ) พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้มอบหมายให้ พันโท สุขสันต์ กุลพงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
ต้อนรับคณะ พลตรี พิชัย เข็มทอง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมสารภี  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง โดยนำนักเรียน
มัธยมศึกษา ระดับ ม.4 ม.5 และม.6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
       
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้เยาวชนไทยในสถานศึกษา มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก
กว่าส่วนอื่น และพร้อมเป็นคนเครือข่ายด้านความมั่นคงอีกด้วย
       
พลตรี พิชัย เข็มทอง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ด้วยสภาพทางสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจที่เกิดความสับสน การเมืองส่วน
ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตลอดจนความคิดริเริ่มที่มีส่วนร่มในการแก้ปัญหาซึ่งมีผลกระทบ ต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง หากเยาวชน
ได้รับการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ทำให้เยาวนมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
     
สำหรับสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำ
พาประเทศไปสู่ความมั่งคงโดยเฉาพะ สถาบันพระมาหกษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งได้ปกครอง ปวงอาณาประชาราษฏร์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะพระมหา
กษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงดูแลแก้ปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ มาได้จนถึง
ปัจจุบันนี้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ