Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  (Read 188 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
     
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริการส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานเฉลิมพรเกียรติ ภายใต้ชื่อ “งานสัปดาห์เฉลิมพรเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560” โดยการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณา
ธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อม
ทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้
ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพ
พจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิก
ประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายการประกวดอาหารคาวและหวาน
และคลินิกอื่นๆ

การสาธิตด้านเคหกิจเกษตร การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการให้บริการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้าร่วมบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และเนื่องใน
โอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ได้จัดกิจกรรม kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะนี้โครงการได้เปิดตัว
อย่างพร้อมเพรียง และดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้ว 115 ชุมชน มีโครงการที่ชุมชน
เสนอผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ของชุมชนเองและปฏิบัติ
จริง โดยคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ระดับอำเภออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานของสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 281
โครงการวงเงิน 192 ล้านบาทเศษ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา
เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดชที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระ
วรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์ แก่อาณา
ประชาราษฎร์ โดยจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ จำนวน 4,685
โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับ
อยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและพสกนิกร
ตลอดมา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์ แก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครง
การ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร และชุมชนโดยการน้อมนำหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน และคาดว่าชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระ
ราชทานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก.และ
เครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของชุมชน และขอเน้นย้ำว่าการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน ต้องดำเนินการ ด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม มุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง และ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ