Author Topic: เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชน  (Read 198 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชน

เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา
เพื่อบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

(3 ก.ค. 60) ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี
นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติ "การเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา
เพื่อบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ" ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
เมืองพัทยาประจำปี 2560

โดยมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ซึ่งมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเสริมรู้ด้านการสื่อสาร
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุน" โดยเน้นการสร้างศิลปะการพูด เพื่อใช้
ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ "การเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เพื่อบริหารกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ" ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2560
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้นและการบริหารงานตามบทยาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ส้งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ให้มีการขับเคลื่อนพัฒนากองทุนให้มีความเข้มแข็ง
ซึ่งปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนมีศูนย์ประสานงาน จำนวน 47 ศูนย์ เมืองพัทยา 1 ศูนย์ ชุมชน จำนวน 39 ศูนย์
และกลุ่ม จำนวน 7 ศูนย์ มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 2,121 คน ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2560 จะดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม

ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิติการ "การเพิ่ม ศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา
เพื่อบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยทและเครือข่ายศูนย์กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเมืองพัทยา กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจำนวนสมาชิก
กองทุน" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานศูนย์กอง
ทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา

โดยในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิติการ "การเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชน
เมืองพัทยา เพื่อบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ" โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชน
เมืองพัทยาและเครือข่ายศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ทั้ง 47 ศูนย์ โดยเน้นการสร้างศิลปะการพูด
เพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีปฏิสัมพันธ์ในทีมเครือข่าย สร้างกระบวนความคิด และ
มีเทคนิคการสื่อสารที่ดี มีความหมายถูกต้องชัดเจน โดยครั้งนี้ใช้งบประมาณ 67,600 บาท ได้รับการสนับสนุน
วิทยากร จากสถาบันพัฒนาบุคคล กรุงเทพมหานคร นำโดยนายเอกกฤษ อุหกานต์ และคณะฯ อบรมเกี่ยวเรื่อง
ศิลปการพูดของผู้นำ , มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน และการสื่อความอย่างมีประสิทธิ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเครือ
ข่ายที่เป็นผู้นำชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และยังเป็นพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป...